A NAH által NAH-12-0058/2022 számon akkreditált vizsgaközpont
(személytanúsító szervezet)

Adatkezelési tájékoztató

Az Ózdi Regionális Független Vizsgaközpont által végzett adatkezeléshez

1. Az adatkezelő megnevezése 

Adatkezel
ő: Ózdi Regionális Független Vizsgaközpont (továbbiakban Vizsgaközpont)
Székhely:
3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.
Postacím:
3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.
E-mail: titkarsag@ozdirfv.hu
Telefon: +36 (48) 310-006

Adatvédelmi felelős:  Petákné Balyi Zsuzsanna (minosegi.vezeto@ozdirfv.hu)

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

2.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).    

2.3. Az érintett hozzájárulása

3. A kezelt adatok köre, célja, időtartama 

3.1 A kezelt adatok köre és célja
       Kezelt adatok köre:
       - személyazonosító adatok
       - kapcsolattartási adatok

Kezelt adatok célja:
●                   érintettek azonosítása,
●                   vizsgáztatással kapcsolatban a jogszabályokban előírt rendszerekben, központi adatbázisban való adatkezelés, adatfeldolgozás,
●                   kapcsolattartás,
●                   jogszabályi kötelezettségeknek való egyéb megfelelés.  

Kiskorúak adatainak kezelése
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.törvény (Ptk.) 2:10.§-a szerint kiskorú az, aki 18. életévét nem töltötte be.
A 18. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve a vizsgára jelentkező lapon vagy felületen engedélyezte.  

3.2. Az adatkezelés időtartama A Vizsgaközpont az általa kezelt adatokat a törvény által meghatározott ideig, illetve az érintett hozzájárulása esetén a konkrét adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban rögzített ideig kezeli.

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
A személyes adatokhoz kizárólag a Vizsgaközpont, mint adatkezelő férhet hozzá. Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén ez kibővülhet az érintett által meghatározott szervekkel, személyekkel. A Vizsgaközpont kizárólag jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más szervek, személyek részére (pl.: más vizsgaközponttal történt együttműködési megállapodás következtében). 

4.2. Adatbiztonsági intézkedések
A rögzített személyes adatokat a Vizsgaközpont irattárában, valamint saját szerverén tárolja. A személyes adatok tárolásához a Vizsgaközpont más szolgáltatását nem veszi igénybe, adatfeldolgozót nem bíz meg, gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje - többek között - a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. 

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintett jogok

5.1. A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Vizsgaközponttól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy
-    milyen személyes adatait;
-    milyen adatkezelési céllal;
-    mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
-    a Vizsgaközpont kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Vizsgaközpont köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás az érintett személyének azonosításához kötött.  

5.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy - az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül - írásban kérheti, hogy a Vizsgaközpont módosítsa valamely személyes adatát. A Vizsgaközpont a kérelmet 8 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.  

5.3. A törléshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Vizsgaközponttól személyes adatainak törlését.
A törlési kérelmet a Vizsgaközpont abban az esetben utasítja el, ha továbbra is rendelkezik jogalappal az adatok további tárolására, felhasználására. Ilyen például az, ha az irattárazásra vonatkozó határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Vizsgaközpont a kérelmet legfeljebb 10 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.  

5.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Törlés helyett a Vizsgaközpont zárolja (adatkezelés korlátozása)a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.  

5.5. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Vizsgaközpont a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Vizsgaközpontnak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan jogszerű okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Vizsgaközpont a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.;
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ,
Honlap: www.naih.hu )